GPDR

Analýza zpracování osobních dat

 

Na základě analýzy vedené dokumentace, sestávající z projektové dokumentace, vystavených a přijatých faktur a e-mailové korespondence a dalších, byl proveden audit s následujícím závěrem:

V rámci své podnikatelské činnosti, vykonávané jako subjekt IČ 65801172(Jan Svěrák , fyzická osoba podnikající v tuzemsku), prohlašuji, že cíleně neshromažďuji osobní data klientů za jinými než zákonem stanovenými účely. Veškerá shromážděná data jsou zákazníky poskytnuta dobrovolně v rámci uzavírání smluv podle § 1732 Nového občanského zákoníku a zákazník uzavřením objednávky podle § 1740 téhož projevuje s jejich zpracováním souhlas. Veškeré údaje poskytuje zákazník dobrovolně a s vědomím, že budou použity výhradně za účelem plnění závazků plynoucích z dané objednávky, přičemž stvrzením objednávky projevuje svůj souhlas s tímto zpracováním a dalším zpracováním pouze v nezbytně nutném rozsahu pro poskytnutí služeb a další podnikatelskou evidenci a to pouze v rozsahu, který vyžaduje platná legislativa České republiky.

Audit neodhalil žádný rozpor s výše uvedeným tvrzením. Nebylo zjištěno, že by osobní údaje zákazníků byly předávány libovolné třetí straně, nebo mohlo dojít k jejich využití za jiným účelem, než který je uveden ve výše stanoveném tvrzení.